ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧ. ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ


Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στον απόφοιτο τη δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στελέχους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου – ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταλλευτικών και γεωτεχνικών έργων, καθώς επίσης και στον τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αλλά και σε άλλους κλάδους της μεταποίησης.

Ειδικότερα ο Μηχανικός Περιβάλλοντος:

 • Ερευνά, ανιχνεύει και εντοπίζει μεταλλοφόρα πεδία, αναλύει, αναγνωρίζει και επεξεργάζεται δείγματα, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες εκμεταλλευσιμότητας ορυκτών πρώτων υλών.
 • Συμμετέχει στην επεξεργασία, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανικών και αδρανών ορυκτών, μεταλλευμάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας αυτών
 • Μελετά και παρακολουθεί την κατασκευή γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων, συμμετέχει σε θέματα πραγματογνωμοσύνης και στελεχώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας σε ορυχεία και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
 • Μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δύνανται να ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με τη μελέτη, έρευνα, κατασκευή, συντήρηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου.
 • Δραστηριοποιούνται στη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και κατασκευής έργων και εργασιών στο γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, σύμφωνα με το Περίγραμμα Σπουδών.

 

 • Οι Πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα αυτόνομης απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους εξής ενδεικτικούς τομείς και δραστηριότητες έργων και εργασιών όπως θα προσδιορίζονται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος:
  1. Οργάνωση, επίβλεψη, διεξαγωγή, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων και πειραμάτων των παραγόμενων ρύπων.
  2. Λειτουργία, έλεγχο και συντήρηση συστημάτων και διατάξεων περιορισμού ή διαχείρισης των παραγόμενων ρύπων.
  3. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης βελτιστοποίησης μεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.
  4. Εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό τον προγραμματισμό αναβάθμισης των συστημάτων αντιρρύπανσης.
  5. Σύνταξη, επίβλεψη και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  6. Σχεδιασμό, εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, επίβλεψη κατασκευής, κατασκευή, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση πάσης φύσεως συστημάτων και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (Χ.Υ.Τ.Α, βιολογικός καθαρισμός κ.λ.π.).
  7. Διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών που αναφέρονται σε συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης.
  8. Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, χρήση και εμπορία συσκευών διατάξεων και συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ρύπανσης.
  9. Παροχή οικονομικοτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης.

 

 • Δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα που απορρέει από το γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ. Οι Πτυχιούχοι δύνανται να δραστηριοποιούνται:
  1. Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.
  2. Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.

 

 • Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου με βάση τις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί μελετών Δημοσίων Έργων με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:
  1. Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.
  2. Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία
  3. Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία

 

 • Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών, στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης, είτε συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα, με δυναμικό μονάδων αντίστοιχο με την εμπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.
 • Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αντιρρύπανσης δύνανται να:
  1. Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
  2. Δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
  3. Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους