ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες:

 

 • Με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής επιστήμης και της φυτικής παραγωγής, όπως είναι η φυτική καλλιέργεια, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή, φυτώρια).
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και την αξιοποίησή της.
 • Μπορούν επίσης να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα ή να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.


 

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων , είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, καθώς και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και εκτροφή γουνοφόρων ζώων.
 • Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση τη καταλληλότητας τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.
 • Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνικής σπερματέγχυσης σε κέντρα σπερματοληψίας.
 • Οργάνωση και λειτουργία ζωοαγορών, σφαγείων, κρεατογορών και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Οργάνωση αγοραπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελλισών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια ή επιδοτείται με κρατικά προγράμματα.
 • Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το δημόσιο.
 • Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες από το κράτος, οργανισμούς ή ιδιώτες.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημίες κτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών , βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδ. θ), καθώς και ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Ζωοκομική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή.
 • Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής.
 • Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, για εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων.
 • Ακόμη, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα να ασχοληθούν:
 • Με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της εμπορίας και του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι η οργάνωση και η διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων.
 • Σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων αναφορικά με την ποιότητα και την εμπορία των φυτικών και ζωικών προϊόντων παραγόμενα με συμβατικές ή βιολογικές μεθόδους.
 • Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού-εξαγωγικού εμπορίου για την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς, τη συλλογή πληροφοριών για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τον προσδιορισμό της προσφοράς και της ζήτησης, τις στρατηγικές τιμών καθώς και τη διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων.
 • Σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, για την εφαρμογή τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων, αναφορικά με τη συλλογή πληροφοριών των τιμών, την επιλογή των δικτύων μεταφοράς, των μεθόδων συντήρησης των προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 • Σε Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα που δανειοδοτούν τις αγροτικές επιχειρήσεις και το εξαγωγικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων σαν εξειδικευμένα στελέχη για την εξακρίβωση της βιωσιμότητας αυτών των επιχειρήσεων.
 • Σε Τελωνεία και Σταθμούς Ελέγχου, αναφορικά με τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των εξαγομένων και εισαγομένων αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενοι με την εμπορία των αγροτικών προϊόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθώς και στη σύνταξη γεωργοοικονομικών μελετών για την ανάπτυξη και βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων.
 • Σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων και στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, σαν εξειδικευμένα στελέχη στην εισαγωγή και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων σε πρωτογενή και μεταποιημένη μορφή, καθώς και στην έρευνα της αγοράς.
 • Σε κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
 • Επίσης, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την οργάνωση των αγροτικών επιχειρήσεων, την εμπορία των αγροτικών προϊόντων και να πιστοποιούν από υγειονομικής και ποιοτικής πλευράς την καταλληλότητα των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων και των ζώων.
 • Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.


 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους