Καινοτόμες Ιδέες
Ο Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών» διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει σαν στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και την δημιουργία καινοτομικής συνείδησης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι σημαντική, γιατί κάθε σπουδαστής ή ομάδα σπουδαστών η οποία θα προκριθεί, θα έχει την ευκαιρία να λάβει :
√ εποικοδομητική κριτική για την ιδέα από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επιτυχημένα επιχειρηματικά στελέχη,
√ σημαντική βοήθεια στην καλλίτερη οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασης,
√ διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και εμπορικής αξιοποίησης της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες με την προϋπόθεση να ορίζεται ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας. Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση κάθε Καινοτόμας Ιδέας θα πρέπει να συμπληρωθεί το επισυναπτόμενο έντυπο.

Στο 1ο στάδιο του Διαγωνισμού (υποβολή έως 15 Οκτωβρίου 2011) οι φοιτητές υποβάλλουν σε ομάδες (διατμηματικές ή ενδοτμηματικές) ή μεμονωμένα, την Καινοτόμο Ιδέα τους, η οποία θα υποβληθεί σε αξιολόγηση

Στο 2ο στάδιο , λήξη του Διαγωνισμού (31/12/2011) αξιολογούνται οι 10 καλλίτερες «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών».

Η υλοποίηση του Διαγωνισμού «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών», θα βοηθήσει στην δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καλλιέργεια καινοτόμων ιδεών και παράλληλα θα επιτρέψει την ταχύτερη επιχειρηματική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας, επιτυγχάνοντας και την ανάδειξη νέων δυνητικών επιχειρηματιών υψηλής ποιότητας.

Ως προθεσμία υποβολής της Καινοτόμου Ιδέας ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2011. Οι προτάσεις θα υποβληθούν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΜΟ.Κ.Επ  TEI Δ.M. Δρ. Βατάλη Κων/νο, Επίκουρο Καθηγητή, στη Γραμματεία Τμ. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος στην Κοζάνη.

 

Email: kvatalis@teikoz.gr

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα στους παρακάτω συνδέσμους:

   
   

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους