Στόχοι ΔΑΣΤΑ
Οι κυριότεροι στόχοι της ΔΑΣΤΑ είναι:
  • Η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης των τριών συνεργαζόμενων πράξεων,
  • Η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας,
  • Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης,
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και άλλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων,
  • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
  • Η ομαλότερη μετάβαση των σπουδαστών, τελειοφοίτων και αποφοίτων από το χώρο της εκπαίδευσης στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • Η βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των σπουδαστών/χρηστών για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων επιμέρους πράξεων.

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images