Πακέτα Εργασίας

Τα πακέτα εργασίας της ΔΑΣΤΑ, που χρηματοδοτούνται, είναι τα εξής:

α. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος και δικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων

  • Θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού, και το οποίο θα έχει ως κεντρικό στόχο την καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Θα δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων με στοιχεία επιχειρήσεων, οργανισμών, δήμων, επιμελητηρίων, ανώτατων ιδρυμάτων, σπουδαστών/σπουδαστριών τόσο για τη ΔΑΣΤΑ όσο και για τις επιμέρους συνεργαζόμενες πράξεις.
  • Θα αναπτυχθεί δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα) της Δράσης με σκοπό την αυτοματοποιημένη ενημέρωση, την πληροφοριακή εξυπηρέτηση και διάχυση της πληροφορίας στους σπουδαστές, χωρίς να αποκλείει τις ευαίσθητες ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, και την προώθηση ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού σε συνδυασμό με τις δικτυακές πύλες των επιμέρους πράξεων.

β. Κώδικας δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων -

  • Θα καταρτιστεί και θα εφαρμοσθεί κώδικας δεοντολογίας που θα ρυθμίζει τη λειτουργία της ΔΑΣΤΑ και των τριών συνεργαζόμενων πράξεων, με στόχο την ίση μεταχείριση σπουδαστών χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, θα καταβληθεί προσπάθεια για θεσμοθέτηση ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας για όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

γ. Δικτύωση και διασύνδεση με άλλα ιδρύματα και φορείς απασχόλησης

  • Θα συναφθούν πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιμελητήρια, οργανισμούς, δήμους, επιχειρήσεις, θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας της γενικής γραμματείας νέας γενιάς, παρατηρητήριο νεανικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τις επιμέρους συνεργαζόμενες πράξεις. Η δικτύωση και διασύνδεση της ΔΑΣΤΑ θα είναι τόσο ηλεκτρονική όσο και διαπροσωπική με όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους φορείς.

δ. Προβολή, δημοσιότητα και διάχυση αποτελεσμάτων της ΔΑΣΤΑ

  • Για την προβολή, δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων της ΔΑΣΤΑ θα διοργανωθούν ημερίδες για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των σπουδαστών.
  • Οργάνωση ημέρας καριέρας, στρογγυλά τραπέζια, ενημερωτικές συναντήσεις ενώ η ΔΑΣΤΑ θα συμμετέχει σε συνόδους, συνέδρια, και εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι παραγωγικοί φορείς και οι οποίες θα αφορούν τη στήριξη και την προώθηση της απασχόλησης, καθώς και την καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
  • Θα εκδοθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό, όπως φυλλάδια, αφίσες και θα δημοσιευθούν άρθρα και ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο. Επίσης, θα εκδοθεί ένα ετήσιο ενημερωτικό έντυπο (newsletter) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

ε. Διοργάνωση διαγωνισμού Καινοτομικών Ιδεών και Επιχειρηματικών Σχεδίων

  • Θα διοργανωθεί ανοικτός διαγωνισμός για τη βράβευση των καλύτερων καινοτομικών ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων σπουδαστών.

στ. Παρακολούθηση-Αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων

  • Η πορεία υλοποίησης και η ποιότητα των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ, αλλά και των επιμέρους πράξεων, θα αξιολογείται σε ετήσια βάση τόσο από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές και τους απόφοιτους, όσο και από τους συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς. Η εξωτερική αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολογητών που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο των εξωτερικών αξιολογητών της Αρχής διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην ανώτατη εκπαίδευση.
 
 

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους