Διαδικασίες Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται από τους φοιτητές κατά την ΈναρξηΔιάρκειαΟλοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Περίοδος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Επικοινωνία φοιτητή είτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) είτε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ):

Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται στο ΟΠΣ, όπου μπορούν να εγγραφούν και να δημιουργήσουν το προφίλ τους. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους, και έχοντας πλέον πρόσβαση με τον προσωπικό τους κωδικό μπορούν να συνδέονται στο ΟΠΣ, να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα και να εκφράζουν ηλεκτρονικά την προτίμηση τους για τις θέσεις που ενδιαφέρονται.

 • Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης Πρακτικής Άσκησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών: δείτε τα Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης που απαιτούνται εδώ
 • Έγκριση των αιτήσεων από τον επιστημονικό υπεύθυνο του κάθε τμήματος (η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τις αντίστοιχες τριμελείς επιτροπές Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια)
 • Ενημέρωση φοιτητών για τα αποτελέσματα!

Εγκρίθηκε η αίτησή σας; Συγχαρητήρια!


2ο ΣΤΑΔΙΟ: Περίοδος πριν την έναρξη Πρακτικής Άσκησης

 • Παραλαβή της «Ειδικής Σύμβασης Εργασίας» (τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα (1) για το φοιτητή, ένα (1) για τον φορέα απασχόλησης και δύο (2) για το ΤΕΙ ΔΜ) και του Εντύπου έναρξης προγράμματος

Αρχικά υπογράφονται από τον φοιτητή, έπειτα από τον φορέα απασχόλησης και τέλος από το ΤΕΙ ΔΜ.

 • Έκδοση των παρακάτω αριθμών (μόνο για όσους φοιτητές δεν τους έχουν ήδη) και γνωστοποίηση τους στο ΓΠΑ: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Α.), Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα
 • Παραλαβή του «Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης», καθώς και επιπλέον εντύπων σχετικών με την ΠΑ (π.χ. ερωτηματολόγια αξιολόγησης)

Ξεκινά η Πρακτική σας Άσκηση! Καλή αρχή!


3ο ΣΤΑΔΙΟ: Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

 • Συμπλήρωση του «Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης» κατά τη διάρκεια της ΠΑ (Όδηγίες)
 • Υπεύθυνοι της ΠΑ του φοιτητή είναι ο επόπτης που έχει οριστεί από την επιχείρηση και αντίστοιχα από το τμήμα του, οι οποίοι επιβλέπουν, καθοδηγούν και επιλύουν τυχόν προβλήματα.

 Ένα βήμα πριν το τέλος της Πρακτικής Άσκησης!


4ο ΣΤΑΔΙΟ: Ολοκλήρωση & Επικύρωση της ΠΑ

 • Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών για τη λήξη της ΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, επισκεφθείτε το σχετικό σύνδεσμο εδώ

 Συγχαρητήρια!

Ολοκληρώσατε με επιτυχία την Πρακτική σας Άσκηση!!!

praktiki teikoz

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm

Γραφείο Πρακτικής
Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους