Κριτήρια επιλογής φοιτητών

>> Κριτήρια Επιλογής συμμετοχής στο πρόγραμμα Π.Α.

STEPS PROCESS
01. Πρωταρχικές προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης από τη Σχολή

Προκειμένου οι φοιτητές να έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (Π.Α.), πρέπει να πληρούν αρχικά τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

 1. Να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο αυτού, όπως έχει οριστεί από τα Τμήματα του Ιδρύματος
 2. Να έχουν περάσει επιτυχώς τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους (τα οποία αντιστοίχως διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής και μαθήματα ειδικότητας), όπως αυτά έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Ιδρύματος

02. Βασικά κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων αποτελούν:

 1. Η συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή και
 2. Η συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που ορίζεται από την πλευρά του φορέα απασχόλησης ως υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης

03. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων έναντι του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή του Τμήματος προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή βαθμολογία και αριθμό μαθημάτων (επιλέγονται οι σπουδαστές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιτυχούς παρακολούθησης),
 2. Οικονομικά κριτήρια, (επιλέγονται οι σπουδαστές με χαμηλότερο συνολικό εισόδημα)
 3. Κοινωνικά κριτήρια, (ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολυτέκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)
 4. Λοιπά κριτήρια, εφόσον έχουν οριστεί από το Τμήμα (ξένη γλώσσα κλπ)

Δείτε παρακάτω τα Κριτήρια Επιλογής όπως έχουν οριστεί ανά Τμήμα

Κατόπιν απόφασης της Συνελεύσεως του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 10/18-9-2018) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιττών από 1/11/2018 έως τη λήξη του προγράμματος, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Παρίση Κων/νο, Καθηγητή ως Πρόεδρο και Επιστημονικό Υπεύθυνο

Β. Γαύρο Κωνσταντίνο, ως μέλος

Γ. Μάστορα ιωάννη, ως μέλος

 

2. Τα κριτήρια επιλογής για δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ως εξής:

Α. Οι φοιτητές να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών

Β. Να έχουν επιτύχει στην εξέταση τριάντα δύο (32) μαθημάτων, από τα οποία τα εννέα (9) να είναι ειδικότητας

 

3. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 35% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 45% στο σύνολο ως εξής:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

45

37 & 38

40

35 & 36

35

33 & 34

30

32

25

 

Στα ακαδημαϊκά κριτήρια, ως επιμέρους κριτήριο, είναι και ο μέσος όρος βαθμολογίας. Π.χ. αν κάποιοι έχουν περάσει 35 και 36 μαθήματα τα μόρια τους θα είναι το ελάχιστο 31 και το μέγιστο 35 χωριζόμενες οι αιτήσεις τους σε πέντε βαθμίδες ανάλογα με τον μέσο όρο βαθμολογίας των περασμένων μαθημάτων τους (5,0-6,0_6,1-7,0_7,1-8,0_8,1-9,0 και 9,1-10,0 και αντίστοιχα μόρια 31, 32, 33, 34, 35)

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

 

Κατόπιν απόφασης της Συνελεύσεως του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ (53/27-11-2019, Θέμα Β3) για την πρακτική άσκηση της κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του προγράμματος σπουδών ΤΕ του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ορίστηκαν τα εξής: 

 

1. Τριμελή επιτροπή της κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιτητών από 1/11/2019 έως 30/10/2020, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος
Β. Αδάμ Στημονιάρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Γ. Βασίλειος Ευαγγελόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας 

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

 

 


Κατόπιν απόφασης της Συνελεύσεως του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του ΠΔΜ (Πρακτικό Νο6/17-10-2019) για την πρακτική άσκηση της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του προγράμματος σπουδών ΤΕ του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ορίστηκαν τα εξής: 


1. Τριμελή επιτροπή της κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιττών από 1/11/2019 έως 30/10/2022, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Ασβεστά Αργυρώ, Καθηγήτρια ως Πρόεδρο και Επιστημονική Υπεύθυνη

Β. Βατάλης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής ως μέλος

Γ. Γκούντας Ιωάννης, Επ. Καθηγητής ως μέλος

2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

 

 

Κατόπιν απόφασης της Συνελεύσεως του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 10/10-09-2018) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιτητών από 1/11/2018 έως 31/10/2022, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Πλιάτσιος Αργύριος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως Πρόεδρο και Επιστημονικό Υπεύθυνο

Β. Αλτίνη Αγάπη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως μέλος

Γ. Καραγιαννάκης Λουκάς, Καθηγητής Εφαρμογών ως μέλος

2. Τα κριτήρια επιλογής για δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ως εξής:

Α. Οι φοιτητές να είναι πάνω από το έβδομο εξάμηνο σπουδών

Β. Να έχουν περάσει στο σύνολο τριάντα ένα (31) μαθήματα κια να οφείλουν εννέα μαθήματα, εκ των οποίων έξι (6) μαθήματα υπόβαθρου (Γενικής Υποδομής) και τρία (3) μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας).

3. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

Κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνελεύσεως του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 17/20-9-2018) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιτητών από 1/11/2018 έως 31/10/2022, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια ως Πρόεδρο και Επιστημονική Υπεύθυνη

Β. Δόσης Μιχαήλ, Καθηγητής ως μέλος

Γ. Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής ως μέλος

2. Τα κριτήρια επιλογής για δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ως εξής:

Α. Οι φοιτητές να βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών

Β. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων και να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα πλην δύο μαθήματα ειδικότητας και ότι επιπλέον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ

3. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

Κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνελεύσεως του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 12/19-9-2018) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιτητών από 1/11/2018 έως τη λήξη του προγράμματος, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Κλεφτοδήμο Αλέξανδρο, ως Πρόεδρο και Επιστημονικό Υπεύθυνο

Β. Λάππα Γεώργιο, ως μέλος

Γ. Τσίχλα Ειρήνη, ως μέλος

2. Τα κριτήρια επιλογής για δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης για την Πράξη είναι ενιαία με τα κριτήρια που προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης στα ΤΕΙ και τα κριτήρια που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

3. Παραμένουν σε ισχύ τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ όπως προσδιορίζονται στο Παραδοτέο 3.10 του προηγούμενου προγράμματος και πιο συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Αρχικό κριτήριο κατανομής:

Κατανομή των θέσεων της προκήρυξης με ποσοστό 50% με βαθμολογικά κριτήρια και 50% με κοιννικό-οικονομικά κριτήρια. Σε περιπτώσεις μίας θέσης ή μονού αριθμού θέσεων προτεραιότητα δίνεται στο βαθμολογικό κριτήριο. Οι υποψήφιοι αιτούνται σε ποια κριτήρια επιθυμούν να ενταχθούν και αφού ενταχθούν οι αξιολογικές λίστες των κριτηρίων οι διαθέσιμες θέσεις αποδίδονται στον πρώτο στην λίστα του βαθμολογικού κριτηρίου στην συνέχεια στον πρώτο στην λίστα του κοινωνικο-οικονομικού κριτηρίου, στην συνέχεια στον δεύτερο στην λίστα του βαθμολογικού κροτηρίου και στον δεύτερο στην λίστα του κοινωνικο-οικονομικού κριτηρίου κ.ο.κ. εναλλάσσονας τους επιτυχόντες μεταξύ των δύο λιστών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Βαθμολογικά Κριτήρια:

Το βαθμολογικό κριτήριο προσδιορίζεται από τον μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος συγκρίνεται μεταξύ των υποψηφίων για να δώσει την αξιολογική σειρά κατάταξης με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο.

Κοινωνικο-οικονομικά Κριτήρια:

Για την σύγκριση λαμβάνουμε υπόψη το οικογενειακό εισόδημα όπως ορίζεται στο άρθρο 4, της Αρ. Φ253/67430/Β6 16/6/2011 ΦΕΚ 1307Β: "Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντκαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α') και των παραγράφων 1,2 και 3 του ν. 3404/200 5 (ΦΕΚ 260 Α') "Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγος του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.), φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Για τον υπολογισμό του καθαρού ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται τα ποσά από τις στήλες Γ και Δ του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγωγής των υποψηφίων οικονομικού έτους, που αφορά στα εισοδήματα του προγούμενου αυτού οικονομικού έτους και προστίθενται τα ποσά, ως ακολούθως:

1) Από την Στήλη Γ. "Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος" * το συνολικό δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων

2) Από τη Στήλη Δ. "Ανάλυση Εισοδημάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδημα κλπ, τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά" 

 

Το οικογενειακό εισόδημα διαιρείται με τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, ώστε να προκύψει η βάση σύγκρισης που είναι το οικογενειακό εισόδημα ανά προστατευόμενο μέλος. Τα προστατευόμενα μέλη για τις ανάγκες της πράξης ορίζονται ως εξής:

 • Όλα τα άγαμα ανήλικα έως 25 ετών της οικογένειας
 • Ανήλικα τέκνα μεγαλύτερα των 25 ετών που σπουδάζουν
 • Ανήλικα τέκνα μεγαλύτερα των 25 ετών με αποδεδειγμένη αναπηρία άνω του 67%

Στα παραπάνω προστίθεται επιπλέον προστατευόμενο μέλος για κάθε κηδεμόνα με αποδεδειγμένη αναπηρία άνω του 67% ή κηδεμόνα που δεν βρίσκεται εν ζωή

Για τους διαζευγμένους γονείς λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό εισόδημα το εισόδημα του γονέα που έχει την κηδεμονία

 

Παράδειγμα εφαρμογής κοινωνικο-οικονομικού κριτηρίου:

Πολύτεκνη οικογένεια έχει 30.000 οικογενειακό εισόδημα και 4 τέκνα ηλικίας 23, 25, 28, 30 ετών εκ των οποίων ο 23χρονος είναι έγγαμος και ο 28χρονος είναι ο αιτούμενος φοιτητής και ο πατέρας έχει ποσοστό αναπηρίας 75%

Οικογενειακό εισόδημα: 30.000

Προστατευόμενα Μέλη: 2 (ο 25χρονος και ο 28χρονος)

Επιπλέον Προστατευόμενο: 1 (Κηδεμόνας με αναπηρία)

Οικογενειακό Εισόδημα ανά Προστατευόμενα Μέλη: 30.000/3=10.000 ευρώ

 

Με τον ανάλογο τρόπο μπορεί να υπολογιστεί για όλους τους αιτούμενους το κλάσμα Οικογενειακό Εισόδημα Ανά Προστατευόμενα Μέλη, το οποίο αποτελεί το κοινωνικό-οικονομικό κριτήριο και το οποίο μπορεί να συγκριθεί και να δώσει την αξιολογική σειρά κατάταξης από τα μικρότερα εισοδήματα ανά προστατευόμενο μέλος προς τα μεγαλύτερα.

 

Κατόπιν απόφασης της Συνελεύσεως του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 13/12-9-2018) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιττών από 1/11/2018 έως 31/10/2022, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Ζησόπουλο Δημήτριο, ως Πρόεδρο και Επιστημονικό Υπεύθυνο

Β. Χαριτούδη Γεωργία, ως μέλος

Γ. Σόρμα Αστέριο, ως μέλος

2. Τα κριτήρια επιλογής για δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ως εξής:

Α. Οι φοιτητές να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και

Β. Να έχουν περάσει είκοσι οκτώ (28) μαθήματ, από τα οποία είκοσι τέσσερα (24) Υποχρεωτικά και Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα και τέσσερα (4) Ειδικότητας

3. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

Κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνελεύσεως του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 13/13/27/09/2017) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Γρεβενά), αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιττών από 1/11/2017 έως τη λήξη του προγράμματος, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Γουνόπουλος Ηλίας, ως Πρόεδρο και Επιστημονικό Υπεύθυνο

Β. Κοντέος Γεώργιος, ως μέλος

Γ. Συνδουκάς Δημήτριος, ως μέλος

 

2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5


Κατόπιν απόφασης της Συνελεύσεως του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 19/19-09-2018) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιττών από 1/11/2018 έως τη λήξη του προγράμματος, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Καταραχιά Ανδρονίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως Πρόεδρο και Επιστημονική Υπεύθυνη

Β. Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ως μέλος

Γ. Τσιώρας Κωνσταντίνος, Λέκτορας Καθηγητής ως μέλος

2. Τα κριτήρια επιλογής για δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ως εξής:

Α. Οι φοιτητές να βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών

Β. Να χρωστάνε δώδεκα (12) μαθήματα Γενικής και Ειδικής Υποδομής από 25 μαθήματα και έξι (6) μαθήματα ειδικότητας από (17) μαθήματα

3. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

Κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνελεύσεως του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 8/10-9-2018) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιτητών από 1/11/2018 έως τη λήξη του προγράμματος, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Μονοβασίλης Θεόδωρος, ως Πρόεδρο και Επιστημονικό Υπεύθυνο

Β. Βλάχβεη Ασπασία, ως μέλος

Γ. Τσούνης Νικόλαος, ως μέλος

2. Ορίζονται ως κριτήρια για δικαίωμα έναρξης της Πρακτικής άσκησης αυτά που ορίζονται στον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (8ο εξάμηνο και επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα τα 2/3 επί του συνόλου)

3. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένατξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

Κατόπιν απόφασης της Συνελεύσεως του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικό 11/20-9-2017) οριίστηκαν τα εξής:

1. Τριμελή επιτροπή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, αρμόδια για έλεγχο, αξιολόγηση και τελική έγκριση των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των ενδιαφερόμενων φοιττών από 1/11/2017 έως τη λήξη του προγράμματος, αποτελούμενη από τους παρακάτω καθηγητές του Τμήματος:

Α. Λαζαρίδου Θεανώ, ως Πρόεδρο και Επιστημονική Υπεύθυνη

Β. Χατζηθεοδωρίδη Φώτιο, ως μέλος

Γ. Κοΐδου Παρασκευή, ως μέλος

2. Επικαιροποιούνται τα κριτήρια έναρξης πρακτικής των φοιτητών τα οποία εγκρίθηκαν με το πρακτικό 9/2014

3. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με βάση τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένατξη τους στο πρόγραμμα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συνολικό εισόδημα σε €

Μόρια

0-5000

40

5001-10.000

35

10.001-15.000

30

15.001-20.000

25

20.001-25.000

20

25.001-30.000

15

30.001-35.000

10

35.001-40.000

5

40.001 και πάνω

0

 

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός περασμένων μαθημάτων

Μόρια

39 & >40

40

37 & 38

36

35 & 36

32

33 & 34

28

31 & 32

24

29 & 30

20

27 & 28

16

25 & 26

12

23 & 24

8

21 & 22

4

 

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20, και σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλες αθροιστικά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικό ζήτημα

Μόρια

Αναπηρία φοιτητή (του ιδίου)

10

Αναπηρία ατόμου της οικογένειας

5

Ορφάνια από 1 γονέα

5

Ορφάνια από 2 γονείς

10

Πολύτεκνοι

5

 

Δείτε την Έκθεση Θέσπισης Κριτηρίων Επιλογής Φορέων και Φοιτητών εδώ

Δείτε αναλυτικά την σχετική μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων επιλογής εδώ

 


Περιεχόμενα
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης        
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σάββατο
Ιανουάριος 2021
23

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους