Ρόλος Επόπτη
Ρόλος Επόπτη Εκπαιδευτικού

Ο Επόπτης Εκπαιδευτικός είναι μέλος του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ορίζεται από την τριμελή επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του κάθε τμήματος και αναλαμβάνει την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών.


Ο ρόλος του είναι σημαντικός για την ποιοτική και ουσιαστική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, καθώς ο Επόπτης Εκπαιδευτικός:

  1. συνεργάζεται με τον φοιτητή, παρακολουθεί την επίδοση του και τον καθοδηγεί
  2. επικοινωνεί με τον Επόπτη Επιχείρησης και ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή
  3. βοηθά στην επίλυση τυχόν προβλημάτων, τόσο με τον ίδιο τον φοιτητή, όσο και με τον Επόπτη Επιχείρησης
  4. συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τέλος,
  5. αξιολογεί την ΠΑ του φοιτητή, συντάσσοντας την τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» και συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση του προγράμματος
 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm

Γραφείο Πρακτικής
Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους